Veiligheid_

Contact veiligheidsverantwoordelijke

Vincent Kiekeman
Telefoon: 03 750 25 11
E-mail: veiligheid@waasland-beveren.be

 
‘Voetbal een feest!’ is door de jaren heen geen holle slogan gebleken, integendeel. Door een gedegen verbalisering en sanctionering op basis van de voetbalwet de afgelopen jaren, hebben weer meer supporters hun weg naar de stadions terug gevonden, vooral vrouwen en kinderen. Niet in het minst omdat de clubs ook meer en meer oog hebben voor wat er rond hun stadion gebeurt. Zij zetten dan ook verschillende sociale acties op het getouw die zowel de supporters, de buurtbewoners als kansengroepen zoals allochtone jongeren, personen met een beperking of kansarmen ten goede komen. Op die manier krijgt het voetbal langzaamaan terug wat het verdient, een positieve beeldvorming, ook in de media.

 

Het strenge verbaliserings- en sanctioneringsbeleid van de voorbije jaren heeft het comfort van de goedmenende supporters een stuk verhoogd, doch ook de supporters met een beperking worden daarbij niet vergeten. Indien er aanpassingen aan de infrastructuur van het stadion gebeuren of indien er plannen zijn voor een gloednieuw stadion, is er aandacht voor de toegankelijkheid en het comfort voor personen met een beperking. Immers, ieder van ons kan vroeg of laat met een (tijdelijke) beperking te maken krijgen.

 

Maar het kan nog veel beter! Nog steeds zijn er supporters die alsnog de bedoeling hebben om het feest voor andere toeschouwers te verknallen. Zij dienen te beseffen dat zij door hun gedrag andere supporters weghouden van de voetbalstadions, hun eigen club schade kunnen berokkenen en verantwoordelijk zijn voor een ganse rits veiligheidsmaatregelen die noodzakelijkerwijs moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld de combiregeling. Hoewel de maatschappelijke lasten inzake voetbalveiligheid elk seizoen naar beneden gaan, kosten deze malafide supporters de clubs en de overheid nog steeds handenvol geld. Geld dat beter kan geïnvesteerd worden in sociale projecten of infrastructuurwerken.

 

Gelet op het gevraagde strenge verbaliseringsbeleid, kan de politie bij de minste ongeregeldheden niet anders dan proces-verbaal opstellen, waardoor onruststokers een geldboete en een stadionverbod riskeren. Slechte sportieve prestaties van het team of bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet als vrijgeleide dienen om over te gaan tot allerlei ordeverstorend gedrag. Racisme, xenofobie en discriminerende uitlatingen kunnen evenmin in een stadion! Ook zich negatief uitlaten tegen de supporters van de tegenpartij, bijvoorbeeld omdat zij tot een andere taalgemeenschap horen, draagt niet bij tot een goede sfeer in het stadion en kan desgevallend gesanctioneerd worden. De eigen ploeg positief aanmoedigen daarentegen, daar wint iedereen bij!

 

Omdat we graag willen dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan in en rond een voetbalstadion, vindt u hieronder welke handelingen niet kunnen getolereerd worden in een stadion en/of zijn omgeving:

In het kader van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 (de Voetbalwet):

 

het in het stadion of in de perimeter gooien met voorwerpen;
het overtreden van een perimeterverbod of stadionverbod → minimumsanctie van 1000 euro en een nieuw stadionverbod van minimum 1 jaar wat betreft het niet respecteren van het stadionverbod + mogelijkheid tot aanmeldingsplicht bij de politie (met mogelijke geldboete en/of gevangenisstraf indien ook dit niet wordt gerespecteerd);
het bewust aanleveren van materiële hulp aan iemand om zijn stadionverbod te overtreden;
het stadion onrechtmatig betreden (wanneer de toegang daartoe werd ontzegd door een steward);
het in het stadion of de perimeter niet opvolgen van richtlijnen of bevelen van de veiligheidsverantwoordelijke, de stewards of de politie- of hulpdiensten;
het bezit of gebruik van Bengaals vuurwerk of andere pyrotechnische voorwerpen → minimumsanctie van 500 euro en een stadionverbod van minstens 1 jaar bij het ontsteken van Bengaals vuur;
het beklimmen van omheiningen, muren, alsook alle middelen tot scheiding van de supporters;
het betreden van het speelveld of de omringende zone→ minimumsanctie van 1000 euro en een stadionverbod van minstens 2 jaar;
het zich bevinden in een ander vak dan waarvoor men een ticket heeft, het zich in het stadion bevinden zonder ticket of met een niet geldig ticket;
het alleen of in groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen in het stadion of in de perimeter → minimumsanctie van 500 euro en een stadionverbod van minstens 1 jaar indien in het stadion t.a.v. een steward, veiligheidsverantwoordelijke of lid van de hulpdiensten;
het in groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen op het ganse Belgische grondgebied van 24 uur voor tot 24 uur na de wedstrijd (bijv. parking langs autostrade).

 

Bovendien is het zo dat wanneer men zich een ticket aanschaft, men zich akkoord verklaart met het reglement van inwendige orde van de organiserende club. Bij elke club kan men het reglement van inwendige orde lezen aan de ingang van het stadion.

 

Aan elke supporter wordt dan ook gevraagd het voetbalevenement bij te wonen in een geest van respect, tolerantie, sportiviteit en fairplay. Dit wordt ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters. De stewards zijn ter plaatse om allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer te beantwoorden.

 

Voor meer informatie over deze problematiek van veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan u ook terecht bij de volgende instanties:

¨      de veiligheidsverantwoordelijke van uw club of de dossierbeheerder voetbal en spotters bij de lokale politie

¨      Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid- en preventiebeleid – Voetbalcel: cellfoot@ibz.fgov.be

¨      Federale Politie – Cel Integrale Voetbalveiligheid: ivv-sif@skynet.be

¨      Koninklijke Belgische Voetbalbond – Departement Veiligheid: security@footbel.com

¨      Liga Beroepsvoetbal: lpflbv.sterckx@footbel.com

 

Voornaamste inbreuken

Het werpen van een object in het stadion of in de veiligheidsperimeter* (Art. 20 en Art.20bis)

Voorbeelden: Het werpen van een aansteker richting terrein; het werpen van geldstukken in de richting van andere supporters of de lijnrechter; het werpen van een steen of fles in de richting van supporters die naar het stadion of naar de wagen trekken; etc.
Het doordringen tot het stadion, of poging tot het doordringen, op een irreguliere manier van een supporter die op dat moment een administratief of juridisch stadionverbod heeft, of een veiligheidsmaatregel, of iemand waarvan de toegang ontzegd werd conform artikel 13.

Voorbeelden: Wanneer een toeschouwer onder invloed is van drank of drugs; of in het geval van weigering van een fouillering of het weigeren af te geven van een verboden object.

Het trachten binnen te dringen of effectief binnendringen, van de veiligheidsperimeter door een supporter die de toegang ervan administratief of juridisch ontzegd werd. (Art.21)
Zonder wettelijk motief, de directieven van de in functie zijnde stewards/politie/veiligheidsdiensten/veiligheidsverantwoordelijken niet opvolgen. (Art.21bis)

Voorbeeld: De directieven van een steward negeren wanneer die vraagt om niet plaats te nemen op de trappen in het stadion.
Hulp aanreiken bij het omzeilen van een stadionverbod, of het trachten te betreden van de veiligheidsperimeter. (Art 21ter)

Voorbeeld: Een ticket of abonnement doorgeven/aankopen aan iemand die een stadionverbod heeft.
Het trachten binnen te dringen in een zone van het stadion zonder over de daarvoor benodigde documenten/tickets te beschikken. Of in een zone niet-toegankelijk voor het grote publiek. (Art 22)

Voorbeeld: Veranderen van tribune; het betreden van het terrein, of de scheidingszone tussen twee vakken; op de omheining of hekken kruipen.
Individueel of in groep aansporen tot geweld, haat of provocerend gedrag – zoals gezang en beledigingen – ten aanzien van personen die zich op het speelveld, tribunes of in en buiten de perimeter bevinden. (Art.23 + 23bis)

Voorbeelden: Provocerende gebaren, beledigingen ten aanzien van personen die zich bevinden op het veld of in andere tribunes, of ten aanzien van personen die zich in of buiten de veiligheidsperimeter bevinden.

In groep aanzetten tot geweld, haat of woede in het Koninkrijk.(Art 23bis)

Voorbeeld: Provocaties tussen reizigers van twee supportersbussen op een parking langsheen de snelweg.
Het binnenbrengen, of trachten van, of bezit van pyrotechnisch materiaal zoals bengaals vuurwerk.(Art 23ter)

Voorbeeld: Het gebruiken van Bengaals vuurwerk; Verbergen van voetzoekers om ze zo in het stadion binnen te nemen.

* De notie van perimeter duidt een zone aan van 5km rond het stadion.

Strafmaatregelen

Een stadionverbod gaande van 3 maanden tot 5 jaar, en een boete van €250 tot €5.000 kunnen worden uitgesproken ten aanzien van die personen die een inbreuk plegen op de voetbalwet, waarvan hierboven een samenvatting werd gegeven. Dit geldt tevens voor minderjarigen die ouder zijn dan 14 jaar

Het verbod om een wedstrijd bij te wonen kan versterkt worden met de verplichting om zich te presenteren op het politiesecretariaat en/of een verbod tot het betreden van de veiligheidsperimeter en/of het verbod om het land te verlaten.

Voorbeelden:

Gebruik van Bengaals vuurwerk: 1 jaar en 500 euro
Bestormen van het speelterrein: 2jaar en 1.000 euro
Niet-respecteren van een stadionverbod: 1 jaar en 1.000 euro (eerste ovetreding).
Fysieke of verbale aanvallen op stewards of veiligheidsdiensten: 1 jaar en 500 euro.